Algemene voorwaarden

Datum laatste wijziging: 26 juli 2023

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Dot•: de vennootschap onder firma Dot•, gevestigd te (2627 BM) Delft aan het Crommelinplein 1 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66868254, ook handelend onder de naam: ‘Delft.business’.  

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan Dot• 

Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst van opdracht, waarbij Dot• zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten. 

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe Dot• zich op grond van de Overeenkomst heeft verbonden, waaronder maar niet beperkt tot plaatsing in een uitgave van Dot•, alsmede alle daaruit voor Dot• voortvloeiende en/of daarmee samenhangende werkzaamheden.    

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Dot• en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voor Dot• voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede offertes.  

2.2 In het geval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden. 

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Dot• niet aanvaard. 

3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. 

3.2. Alle offertes van Dot• zijn vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven. Dot• is alleen aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij in de offerte anders is aangegeven.  

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Dot• daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dot• anders aangeeft. 

3.4. De prijzen in de offertes zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en andere voor de Opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. 

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dot• niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

4. Overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen tot stand op het moment van (i) ondertekening van de Overeenkomst door of namens Opdrachtgever, (ii) ontvangst door Dot• van de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging dan wel (iii) aanvang van de feitelijke uitvoering door Dot• op verzoek van Opdrachtgever, indien de Opdracht mondeling is verstrekt of en de opdrachtbevestiging (nog) niet retour is ontvangen. 

4.2 De Overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen looptijd. Indien in een Overeenkomst geen looptijd is overeengekomen, is de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien een Overeenkomst een eenmalige Opdracht tot plaatsing van een artikel of andere content betreft, eindigt deze door voltooiing van de Opdracht. 

4.3 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het plaatsen van een artikel, behoudt Dot• zich te allen tijde het recht voor om gedurende de looptijd van de Overeenkomst de volgende zaken aan te passen: (i) de mogelijkheden om een artikel te plaatsen zoals opgenomen in de Overeenkomst, (ii) de prijzen, kortingen en de overige daarmee verband houdende gegevens in de Overeenkomst, en (iii) de omvang, oplagen, verspreidingsgebieden alsmede de verschijndag(en) van Delft.business magazine en nieuwsbrief. 

4.4 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, indien:
a. de wederpartij een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen tien (10) werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
b. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance wordt verleend; of
d. de wederpartij haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd. 

4.5 Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van een Overeenkomst voort te duren, zoals artikel 15 (aansprakelijkheid), artikel 18 (vertrouwelijkheid) of artikel 19 (intellectueel eigendom), blijven tussen partijen ook daarna van kracht. 

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Dot• zal zich inspannen om de Overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren en het beoogde resultaat te bereiken. Dot• kan evenwel niet instaan voor het beoogde resultaat.  

5.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Dot• de overeengekomen Werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. 

5.3 Voor zover Dot• dit voor een goede uitvoering van de Overeenkomst nodig acht, heeft Dot• het recht bepaalde Werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.  

5.4 Dot• aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een Overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan. 

5.5 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor afronding van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Dot• derhalve schriftelijk ingebreke te stellen. 

5.6 Als is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Dot• de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

5.7 Als door Dot• of door Dot• ingeschakelde derden, voor de Opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

5.8 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het onderzoek naar het bestaan van octrooi-, auteurs- en portretrechten van derden. Hetzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever. 

5.9 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Dot• te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dot• openbaar te maken of te vermenigvuldigen. 

6. Ter beschikking stelling van informatie

6.1 Opdrachtgever verstrekt Dot• tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht. 

6.2 Dot• heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichting heeft voldaan. 

6.3 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten, alsmede de overige schade voor Dot•, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste lid opgenomen verplichting heeft voldaan, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.  

6.4 Dot• is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn. 

7. Wijziging van de Overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

7.2 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld. 

7.3 Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst, brengt Dot• de noodzakelijke aanpassingen aan in Opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt zij dit als een aanvullende Opdracht aan Opdrachtgever in rekening. Dot• mag de extra kosten voor wijziging van de Opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen. 

7.4 In afwijking van artikel 7.3, brengt Dot• geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de Opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Dot• kunnen worden toegerekend. 

8. Honorarium

8.1 Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Dot• haar tarief vast volgens haar uurtarief. 

8.2 Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeenkomen, brengt Dot• alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 10% van het geoffreerde bedrag, declareert zij na overleg met Opdrachtgever. Bedragen zijn exclusief btw. 

8.3 Bij Opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 

8.4 Als Dot• met Opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is Dot• niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in bijvoorbeeld een stijging van de lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.  

8.5 Dot• mag bij jaar overschrijdende Werkzaamheden – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Dot• de prijzen ook verhogen.  

8.6 Dot• zal Opdrachtgever haar plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.  

8.7 Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door Dot• geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de Opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van Dot• genoemde ingangsdatum van de verhoging. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet. 

9. Annulering en aanlevering

9.1 Indien Opdrachtgever een reservering of Opdracht voor plaatsing in een uitgave van Dot• annuleert, is Opdrachtgever aan Dot• annuleringskosten verschuldigd:
a.
bij annulering 45 dagen of meer voor verschijningsdatum: 0%;
b. bij annulering tussen 45 en 30 dagen voor verschijningsdatum: 25%;
c. bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor verschijningsdatum: 50%;
d. bij annulering 14 dagen of minder voor verschijningsdatum: 100%
De annuleringskosten zijn uitgedrukt in een percentage van de voor de betreffende reservering of Opdracht verschuldigde vergoeding. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden. In geval van annulering is Opdrachtgever naast betaling van de annuleringskosten altijd verplicht de ten tijde van de annulering door Dot• reeds gemaakte kosten te vergoeden. 

9.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, geldt voor plaatsing in een uitgave van Dot• een aanlevertermijn voor van advertenties, fotomateriaal en/of (redactionele) artikelen van maximaal 30 dagen voor verschijningsdatum. Indien het materiaal niet op tijd is aangeleverd, is Dot• gerechtigd om de Opdracht niet in behandeling te nemen.  

9.3 Dot• kan materiaal dat niet conform de aanleverspecificaties is aangeleverd weigeren in behandeling te nemen, dan wel aanpassen zodat deze alsnog voldoet aan de aanleverspecificaties en de daarmee gemoeide (technische) kosten aan Opdrachtgever in rekening brengen. Indien Dot• het aangeleverde materiaal aanpast, is Opdrachtgever verplicht het door of namens Dot• aangeleverde materiaal te controleren op juistheid en volledigheid. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de Opdracht van Opdrachtgever dient Opdrachtgever dit per omgaande te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding wordt uitgegaan van de juistheid van het door of namens Dot• vervaardigde c.q. aangepaste materiaal.  

9.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanlevering van het materiaal bij Dot•, ongeacht de wijze van verzending. Dot• zal het materiaal met zorg behandelen, maar is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadiging, verlies, of op andere wijze onbruikbaar worden of verloren gaan van het materiaal. 

9.5 Indien materiaal digitaal wordt aangeleverd, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat het materiaal veilig wordt aangeleverd, dat het geen virussen of andere programma’s bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s of websites van Dot• Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de wijze van aanlevering (in omvang of anderszins) de normale werking van de computersystemen, computerprogramma’s of websites van Dot• niet verstoort of onevenredig zwaarbelast. Opdrachtgever vrijwaart de Dot• voor schade, zoals in het onderhavige artikel niet limitatief opgesomd, als gevolg van het niet zorg dragen van een veilige wijze van aanlevering van het materiaal. 

9.6 Verzochte correcties op materialen worden door Dot• alleen geaccepteerd en uitgevoerd indien dit naar de mening van Dot• redelijkerwijs mogelijk is. Correcties ontvangen na afloop van de maximale aanlevertermijn, zoals bedoeld in artikel 9.2 kunnen niet worden uitgevoerd. 

9.7 Dot• bewaart het aangeleverde materiaal, zolang zij hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. 

10. Inhoud materiaal

10.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van het materiaal. Voor iedere plaatsing staat Opdrachtgever ervoor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of Dot• In het bijzonder garandeert Opdrachtgever dat het aangeleverde materiaal geen uitingen bevat die in strijd zijn met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Dot• voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal. 

11. Geen plaatsingsverplichting

11.1. Dot• behoudt zich het recht voor om ter plaatsing opgegeven materiaal zonder opgave van redenen niet te plaatsen. 

12. Facturatie en betaling

12.1 Facturering geschiedt na elke plaatsing van het aangeleverde materiaal. Bij Opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.  

12.2 Betaling moet binnen 15 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Opdrachtgever is uitgesloten. 

12.3 Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Dot• het recht de wettelijke rente te berekenen. Dot• berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 100,00 en zijn voor rekening van Opdrachtgever.  

12.4 Dot• heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dot• kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Dot• kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

12.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Dot• op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

12.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Dot• moet maken ter inning van het haar toekomende, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 15% van de totale vordering met een minimum van € 250,-. 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle door Dot• geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen (concept) teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enzovoorts, blijven eigendom van Dot•, totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Dot• gesloten Overeenkomsten is nagekomen. 

13.2 Voor het geval dat Dot• haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Dot• of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dot• zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.  

14. Reclames

14.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of de facturering dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na plaatsing respectievelijk ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven te worden gemeld aan Dot• De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dot• in staat is adequaat te reageren. 

14.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om klachten in te dienen over de uitvoering van telefonisch of handgeschreven gegeven Opdrachten, of over geplaatst materiaal dat niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 is aangeleverd maar desondanks toch is geplaatst.  

14.3 Indien een klacht gegrond is, zal Dot• de Overeenkomst alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

14.4 Indien het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal Dot• slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. 

14.5 Klachten ontslaan Opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder de (tijdige) betaling van de overeengekomen vergoeding onder de Overeenkomst of Opdracht. 

14.6 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden vervalt het recht op reclame. 

15. Aansprakelijkheid

15.1 Indien Dot• aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

15.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Dot• geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de schade van welke aard ook, die als gevolg van niet, niet-tijdige of onjuiste plaatsing van het aangeleverde materiaal ontstaat. 

15.3 Dot• is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

15.4 Indien Dot• aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het honorarium, althans voor dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Dot• in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.  

15.5 In afwijking van hetgeen onder artikel 15.4 is bepaald, wordt bij een Opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde deel van het honorarium.  

15.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dot• aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Dot• toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

16. Garanties en vrijwaringen

16.1 Opdrachtgever vrijwaart Dot• voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. 

16.2 Indien Opdrachtgever aan Dot• informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

17. Overmacht

17.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dot• geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dot• niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede verstaan tot tekortkomingen van door Dot• ingeschakelde derden en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen. 

17.3 Dot• heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dot• zijn verplichtingen had moeten nakomen. 

17.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

17.5 Voor zover Dot• ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dot• gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

18. Vertrouwelijkheid

18.1 Dot• en Opdrachtgever zullen alle informatie die zij in het kader van voorstellen, offertes, Opdrachten en/of Overeenkomsten van elkaar verkrijgen, op welke wijze dan ook, alsmede de Overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Dot• of Opdrachtgever tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is. 

18.2 Dot• en Opdrachtgever zullen de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen ingeschakelde derden c.q. derden die in hun belang handelen.  

19. Intellectueel eigendom

19.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Dot• zich alle intellectuele eigendomsrecht voor die Dot• toekomen op grond de wet. De Overeenkomst impliceert niet dat aan Opdrachtgever enige licentie of ander recht wordt verleend. 

19.2 Alle door Dot• verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dot• worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

19.3 Dot• is gerechtigd geplaatst materiaal tevens op te nemen in een of meerdere andere uitgaven van Dot• Voor zover nodig verleent Opdrachtgever Dot• hiertoe om niet een licentie. 

20. Diverse bepalingen

20.1 Dot• is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden. 

20.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

20.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. 

21. Toepasselijk recht en forumkeuze

21.1 Op deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst als ook op de offertes van Dot•, is Nederlands recht van toepassing.  

21.2 Alle geschillen die uit de Overeenkomsten met Dot• voortvloeien zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Dot• is gevestigd. 

22. Wijzigingen

22.1 Dot• is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.  

22.2 Wijzigingen zullen voor Opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de gewijzigde algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede Dot• van de wijzigingen van de algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en 14 dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat Opdrachtgever Dot• schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.